مسیر موفقیت پنجشنبه 18دی -ساعت 17

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
هدف از تشکیل این ورکشاپ ،گفتگویی دو سویه بین دانشجویان عزیز و کارشناس مسئول فرهنگی  کمیته امداد شهرستان تربت حیدریه  می باشد .

 

5
99,000 تومان

مسیر موفقیت پنجشنبه 18دی -10 صبح

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
هدف از تشکیل این ورکشاپ ،گفتگویی دو سویه بین دانشجویان عزیز و کارشناس مسئول فرهنگی  کمیته امداد شهرستان تربت حیدریه  می باشد .

 

2
99,000 تومان

مسیر موفقیت چهارشنبه 17دی

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
هدف از تشکیل این ورکشاپ ،گفتگویی دو سویه بین دانشجویان عزیز و کارشناس مسئول فرهنگی  کمیته امداد شهرستان تربت حیدریه  می باشد .

 

4
99,000 تومان