بازی سرقت ادبی ، طراحی و تولید شده در سامانه آموزشی بیستا