12 تست

تست های شخصیت شناسی

145 نفر

دانش آموز ایده پرداز

9 مربی تخصصی

برای شتابدهی شما

7 نفر منتور

منتورهایی برای کوچ شما به سمت موفقیت

روند جذب ، شتابدهی و تاسیس استارتآپ

فرصت باقی مانده به ثبت نام مرکز شتابدهی بیستا
ثبت نام زود هنگام!