امروزه علیرغم توسعه فناوری الکترونیک، اینترنت و رایانه هنوز کتاب و کتاب خوانی مهمترین شاخصه توسعه یافتگی است و هر ملتی که وقت بیشتری برای مطالعه می گذارد مسیر توسعه و پیشرفت را آسانتر طی می کند و هر ملتی به هر دلیلی خواه ضعف برنامه ریزی و آموزش و یا علل دیگر از کتاب فاصله داشته باشد به همان میزان هم از توسعه و پیشرفت فاصله دارد و این یک اصل مهم در سنجش ترقی و توسعه ملت‌ها محسوب می شود.

بنابراین باید کتاب و کتاب خوانی را یکی از ابزارهای ضروری برای ادامه حیات یک ملت به شمار آورد و به آموزش روش‌ها و راهبردهای مناسب برای مطالعه و کتابخوانی توجه ویژه کرد.

لازم است بدانیم که یادگیری و مطالعه هدفمند نیز مثل بسیاری از فعالیت‌ها و امور جاری نیازمند فراگیری و مهارت لازم است.

این مهارت‌ها شامل مهارت برنامه‌ریزی، مهارت ایجاد انگیزه، مهارت مطالعه، مهارت تمرکز حواس، مهارت یادداشت‌برداری و مهارت خلاصه‌نویسی است.

برخی دانش‌آموزان از فنون و مهارت‌های لازم برای مطالعه آگاهی دارند و آنها را نیز به کار می‌برند، در حالی که اغلب آنها از مهارت‌های لازم آگاهی ندارند یا اگر اطلاع دارند از آنها استفاده نمی‌کنند و به اهمیت کاربرد آن واقف نیستند.

از این‌رو وظیفه دوره آموزشی بیستالعه را، آموزشِ روش‌های مطالعه، یادگیری و کسب مهارت های این عرصه تعریف کرده ایم تا کمک کنیم که دانش آموزان یاد بگیرند که برای مطالعه بهتر چه نکاتی را باید رعایت کنند و چگونه از مطالعه خود سود بیشتری ببرند.