درخواست شرکت در افتتاحیه

به علت شیوع بیماری کرونا ، افتتاحیه دفتر بیستا بصورت خصوصی و تنها با ثبت نام قبلی انجام میگیرد.