ثبت نام آزمون شناختی

سلام بیستایی عزیز این تست ها برای ارزیابی توانایی های شناختی به کار می روند. تست های هوش از معروف ترین انواع تست های شناختی به شمار می روند. در کنار رویکردهای سنتی ، ارزیابی های شناختی به عنوان معیارهای نوظهوری در فضای بالینی و پژوهشی نقش آفرینی میکنند.